Cliënten

Ik zoek hulp
Download de brochure voor Clienten

Match

Twee professionals in je winkelwagentje doen op de website?!
De klik tussen u, de cliënt en de professional vinden wij heel belangrijk. That’s where the Magic Happens!! U/jij zoekt, al dan niet samen met een ‘verwijzer’, op de matchingswebsite met een paar muisklikken de beschikbare professionals om een ‘klik-gesprek’ mee te voeren.

In dat gesprek, nee eigenlijk al bij het opendoen van de voordeur, ervaar je of je de samenwerking ziet zitten. Het is immers beste spannend om de problemen waar je voor staat te delen met een ander. Dan wil je wel het gevoel krijgen dat jij vertrouwen hebt in de samenwerking. Dit geldt natuurlijk ook voor de professional zelf. Ervaart die ook een match en heeft zij het idee dat met haar deskundigheid en ervaring ze verschil kan maken?! Wij garanderen dat de professionals waaruit u kunt kiezen ‘de juiste papieren’ hebben.
Niet wachten op een wachtlijst maar meteen starten met de professional die jij gekozen hebt. Onze backoffice zorgt ervoor dat administratief gezien alles op orde is zodat jullie je volledig kunnen focussen op de doelen en te behalen resultaten.
Mocht het zo zijn dat u een professional kent, of van ‘anderen’ heeft gehoord dat deze persoon de juiste is dan mag u uiteraard ook direct contact opnemen om de mogelijke samenwerking te starten.

Winkelwagentje

Kosten en papieren

Koel Jeugdzorg heeft contracten met gemeenten in Noord-Holland, zij zijn de opdrachtgever en betalen de kosten voor de Jeugdhulp en de JGGZ.

  • Beschikking vanuit de gemeente
    Deze wordt gegeven als u zich heeft gemeld bij de gemeente (wijkteam, jeugdteam, sociaal team, in iedere gemeente heeft dit team een andere ‘naam’). Met deze beschikking kunnen wij de kosten vergoed krijgen.
  • Bepaling vanuit de jeugdbescherming
    Als er in uw gezin sprake is van bijvoorbeeld een OTS (onder toezichtstelling) dan maakt de casemanager van de jeugdbescherming deze bepaling waar de doelen op staan waar wij met elkaar aan gaan werken. Wij vragen met deze bepaling bij de gemeente een beschikking aan waarmee de kosten vergoed worden.
  • Verwijzing van de (huis)arts
    De (huis)arts kan deze voor u schrijven als u bij hem op consult bent. U stuurt de verwijzing naar ons op zodat wij bij de gemeente de vergoeding van de kosten aan kunnen vragen
wet en regelgeving

Regie en samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat u de regie heeft.

Daarom zullen we met u bespreken welke zaken u zelf op kunt pakken, wie u daarvoor in gaat zetten en wat u daarvoor nodig heeft. U heeft mogelijk mensen in uw nabije omgeving die u hierbij kunnen ondersteunen. Wij zijn immers maar ‘passanten’ in uw leven. We vinden het belangrijk dat het u lukt om nadat onze samenwerking stopt dat u uw leven wat betreft gezin, opvoeding en ontwikkeling weer zelf oppakt.
De professional die met u samenwerkt is niet de enige die betrokken is. De regiebehandelaar, een gedragsdeskundige met een universitaire opleiding, werkt ook mee. Als het nodig is worden in overleg met u en de ‘verwijzer’ ook andere professionals betrokken om ervoor te zorgen dat u de juiste handvatten heeft om uw doelen te bereiken.

Toestemming

Dossier

Van de samenwerking wordt een dossier gemaakt.
U heeft ten alle tijden inzage in het dossier. Als de veiligheid van de betrokkenen niet in het geding is dan wordt deze digitale toegang tot het dossier geregeld als u uw emailadres aan de professional doorgeeft. U kunt zo het proces van samenwerken volgen, berichten plaatsen, documenten downloaden, uw digitale handtekening zetten, etc. Het dossier staat op naam van de jeugdige die aangemeld is bij ons.

Dossier

JGGZ en Jeugdhulp

We hebben een groot ambulant specialistisch aanbod.
De afdeling JGGZ onder leiding van de GZ-psycholoog en de orthopedagoog generalist en de afdeling systeembegeleiding o.l.v. de systeemtherapeut.

Er is een uitgebreid aanbod van zeer ervaren gezinsprofessionals (ook LVB) en professionals die gericht zijn op de meer individuele begeleiding. Mocht u in een (v)echtscheiding terecht zijn gekomen dan kunt u bij ons de juiste begeleider vinden die uw kind helpt en of u om het belang van uw kind weer te zien boven de onderlinge problemen of zelfs strijd. Uiteraard kan er ook diagnostiek gedaan worden en zijn er allerlei vormen van behandeling, therapie en begeleiding die ingezet kunnen worden.

Dossier

Integrale regie

Verder kijken dan alleen het eigen vakgebied!
Dat is waar in onze ogen kwalitatief sterke hulpverlening om draait! Koel Jeugdzorg werkt met integrale regievoering. Dat wil zeggen dat er in overleg met de verwijzer en afhankelijk van de hulpvraag, bij elke aanmelding de mogelijkheid is om een brede intake te doen of zo nodig later in het proces ‘breed te kijken’.
Waarbij integraal, zowel vanuit de JGGZ, systeemtherapie en orthopedagogiek wordt afgestemd wat er aan inzet nodig is. Zo is er integrale aandacht voor de te behalen resultaten in afstemming met u waar mogelijk de verwijzer.

Dossier

Cliëntenraad

Elke goed georganiseerde zorginstelling zorgt ervoor, dat er een cliëntenraad in het leven geroepen is. Onze cliëntenraad wil representatief zijn. Bij Koel Jeugdzorg is er daarom een groep van 3 leden aangesteld om deze taak te vervullen en bovendien hebben alle leden van de raad ervaring in de (jeugd)zorg.

Wij behartigen als leden van de cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen van cliënten en hun ouders.
Om ons werk goed te kunnen doen, wil de cliëntenraad weten wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Eén van ons is rechtstreeks in contact met cliënten door haar werk, waarin zij ouders/verzorgers vraagt naar de mate van tevredenheid over de hulp die geboden is. Deze input kunnen wij gebruiken om in onze 2-jaarlijkse overleggen met de directie van Koel Jeugdzorg alert te zijn op de belangenbehartiging van de cliënten.
Als raad staan we open voor uitbreiding. Mocht u/jij belangstelling hebben om als ouder of 16+ jongere onze raad te komen versterken, kunt u/jij contact opnemen via ons mailadres.
Mocht u een onderwerp, opmerking of vraag hebben dat de belangen van cliënten dient, kunt u/je ons altijd benaderen. We zijn bereikbaar via medezeggenschapclienten@koeljeugdzorg.nl

Dossier

Uw privacy

Het is vanuit wetgeving (Jeugdwet) en vanuit goede hulpverlening verplicht een dossier bij te houden.

Hierin leggen wij de gegevens vast van de jeugdige, u, andere gezinsleden en betrokken hulpverleners. Koel Jeugdzorg gaat zorgvuldig om met de gegevens van u en uw gezin. De belangrijkste afspraken leest u op deze pagina. Mocht u het gehele document willen lezen over hoe we omgaan met privacy gevoelige informatie klik dan hier: Privacy Policy.

Het dossier
Wij leggen om hulp te kunnen bieden in het dossier persoonsgegevens, zoals naam, adres en geboortedatum van cliënt, diens ouders en/of andere betrokkenen vast. Ook informatie die nodig is voor de hulpverlening, zoals gespreksverslagen, het plan van aanpak, brieven en notities worden hierin bewaard.
Deze gegevens gebruiken wij voor zover dat noodzakelijk is voor het bieden van goede hulp en de financiering daarvan.

Digitaal registratiesysteem
De dossiergegevens worden vastgelegd in een goed beveiligd digitaal registratiesysteem, dat alleen toegankelijk is voor medewerkers als dat nodig is voor het uitvoeren van hun werk. Als de cliënt jonger is dan zestien jaar hebben (gezagdragende) ouders het recht om het dossier in te zien. Cliënten vanaf twaalf jaar mogen ook zelf hun dossier inzien. Alleen in uitzonderingsgevallen kan van deze regels worden afgeweken.
Als de gegevens onjuist zijn kunt u schriftelijk vragen om ze te corrigeren, aan te vullen of eventueel te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens. Daarnaast heeft u het recht om de dossiergegevens over te (laten) dragen aan een andere organisatie.
De dossiergegevens worden 20 jaar bewaard en kunnen op schriftelijk verzoek worden vernietigd.

Wie mogen de gegevens ontvangen?
Professionals van Koel Jeugdzorg geven geen gegevens uit het dossier aan derden geven zonder uw toestemming. Deze toestemming kunt u op elk moment weer intrekken. Gegevens mogen wel zonder toestemming verstrekt worden aan andere professionals binnen Koel Jeugdzorg indien en voor zover deze rechtstreeks betrokken zijn bij de hulp.
Bepaalde gegevens kunnen daarnaast op grond van een wettelijke plicht zonder toestemming worden verstrekt, bijvoorbeeld aan de gemeente voor de verantwoording van de hulp of in het geval van een vermoeden van onveiligheid omdat wij o.a. ook gehouden zijn aan de verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. De gegevens kunnen anoniem gebruikt worden om te onderzoeken of de hulp die we bieden goed werkt en voor controle door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Als u hulp van Koel Jeugdzorg krijgt maken wij melding bij de Verwijsindex Risicojongeren. Andere hulpverleningsorganisaties werken hier ook mee. Zo voorkomen we dat hulpverleners langs elkaar heen werken en zo kan snel en makkelijk contact gelegd worden om de hulp aan u en uw gezin goed af te stemmen. In de Verwijsindex staat alleen dat u hulp krijgt, niet welke hulp of de reden waarom u hulp ontvangt.

Dossier

Locatie

Onze begeleiding en behandeling wordt niet alleen vanuit de behandelkamer geboden maar is juist ook thuis, of op school, bij de kinderopvang of op een andere logische locatie. Dit is afhankelijk van het specialisme van de professional en van de situatie waarin u zich als cliënt bevindt.

buiten de lijnjtes

AKJ

Het AKJ, te vinden via www.akj.nl is er voor jeugdigen en ouders/verzorgers die, zoals op de website vermeld staat een vraag hebben, advies willen krijgen, of een klacht hebben. Je kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon. ‘Samen zoeken we het uit. Want wij willen dat kinderen en ouders met vertrouwen verder kunnen in de jeugdhulp.’ Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van een van deze vertrouwenspersonen.

AKJ

Klachten

Wat ons betreft willen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de samenwerking naar tevredenheid verloopt.

Iedere 3 maanden zal de professional samen met u stil staan bij de samenwerking om tijdig zaken te kunnen veranderen als over en weer blijkt dat deze niet helemaal naar tevredenheid loopt. Het is in deze mogelijk om in overleg iemand uit uw eigen netwerk mee te nemen om zo de samenwerking positief te beïnvloeden. U kunt ook zoals hiervoor beschreven gebruik maken van een vertrouwenspersoon van het AKJ. De inzet hiervan is gratis en deze mensen zijn onafhankelijk.
Uiteraard kan het ook zo zijn dat u er samen voor kiest om de samenwerking te stoppen en u (via de website) de keuze maakt voor een andere professional.
Wij van Koel Jeugdzorg zijn aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie ‘Er is iets misgegaan’. Als u er samen echt niet uitgekomen bent kunt u uw onvrede melden via www.erisietsmisgegaan.nl

buiten de lijnjtes